بیمه مسئولیت مهندسین جزو بیمه های مسئولیت بیمه ایران است که جهت پوشش دهی مسئولیت مدنی مهندسین در حیطه نظارت، محاسبه و طراحی ایجاد شده، این بیمه نامه مهندسین را در مقابل مالکین ساختمان و همچنین اشخاص ثالث نظیر همسایگان، عابرین و… طبق قوانین مندرج در بیمه نامه و نظام مهندسی و شهرداری، بیمه می نماید وکلیه خسارات جانی و مالی تا مبلغ دیه هر فرد و همچنین خسارات مالی مطابق درخواست پوشش های مهندس مربوطه انتخاب می شود. استفاده از بیمه مسئولیت مهندسین و درخواست صدور آن موجب می شود که ریسک درگیر شدن مهندسین در حوادث بسیار کاهش یابد و همین امر آرامش و سلامت کاری برای آنان  ایجاد خواهد نمود، لذا استفاده از آن برای کلیه مهندسین حوزه ساختمان ضروری است.

بیمه مسئولیت مهندسین

بیمه مسئولیت مهندسین

اهداف بیمه مسئولیت مهندسین

ادامه مطلب
منبع : sttoolearnبیمه مسئولیت مهندسین
برچسب ها : مهندسین ,مسئولیت ,بیمه ,بیمه مسئولیت ,مسئولیت مهندسین ,بیمه مسئولیت مهندسین